Dakwah Zaman Now

Posted by

Islam merupakan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil-‘alamin). Islam adalah agama dakwah. Mengajak seluruh umat manusia ke jalan Allah. Islam ialah penyerahan diri hanya kepada kehendak Allah, beriman, berbuat baik, menjadi contoh melalukan perbuatan baik serta mampu melihat kebenaran pasti  menang, dan menjauhi kebatilan serta mampu melihat kezaliman akan kalah. Kehadiran Islam bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Orang yang membawa panji keimanan dan kebenaran akan selalu mendapat kemenangan.

Dakwah ialah kegiatan mengajak manusia ke jalan kebaikan menuju Allah swt dengan bijaksana untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah adalah proses menghidupkan nilai-nilai Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Dakwah ialah mengajak orang ke jalan Allah dan ajaran-Nya; melakukannya dengan bijaksana; menghadapi mereka sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Dakwah Islam memberikan pencerahan dan kearifan atas dasar kebenaran. Inti gerakan dakwah ialah amar ma’ruf nahi munkar. Dai memerlukan pengetahuan dan wawasan luas tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi saw serta kemampuan berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dai membutuhkan kekuatan rohani untuk mempengaruhi tingkah laku manusia. Dai memiliki keanggunan nurani dan kemampuan menebar kasih-sayang pada sesama. Dai memahami dua tipologi dakwah: (1) dakwah normatif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi saw; (2) dakwah historis : realitas dakwah Islam pasca wafat Nabi saw.

Keberhasilan dakwah Islam bertumpu pada kemampuan dai dalam menangkap pesan Islam dan kesungguhan dalam memberikan solusi atas persoalan umat. Strategi dakwah ialah kepiawaian menggunakan metode dan pendekatan dakwah untuk menyampaikan ide-ide cemerlang dengan memahami problematika sasaran dakwah. 

Kunci sukses dakwah Rasulullah saw adalah keteladan dan akhlaknya. Rasulullah saw benar kata-katanya (sidiq); Rasulullah saw dapat dipercaya (amanah); Rasulullah saw menyampaikan kabar kebenaran dan kebaikan (tabligh); Rasulullah saw cerdas (fathanah) di dalam membaca realitas.

Dai niscaya bijaksana; sesuai dengan situasi khalayak/auidens; rendah hati; tidak sombong, penuh tatakrama dalam kata dan perbuatan; lemah lembut; santun dan penuh kasih sayang; menghindari ajakan yang terlalu dogmatik, tetapi dengan argumentasi yang mapan.  

Semua manusia mempunyai tanggung jawab rohani dan dasarnya berlaku universal. Orang beriman adalah umat terbaik untuk segenap manusia. Menyuruh orang berbuat benar, melarang perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah.

Seruan utama dakwah Islam ialah mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah dan mati dalam Islam serta berpegang teguh pada tali Allah. Takwa dalam arti takut: (1) takut yang hina ialah pengecut; (2) takut seorang yang belum berpengalaman menghadapi bahaya yang tidak diketahuinya; (3) takut seseorang karena ingin menjauhi apa yang akan merugikan dirinya atau orang yang ingin dilindunginya; (4) rasa hormat yang sama dengan rasa cinta, takut berbuat apa yang tak menyenangkan.   

Pesan-pesan dakwah dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut.

Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya dan janganlah mati kecuali dalam Islam. Berpegang teguhlah pada tali Allah yang diulurkan kepadamu dan jangan terpecah-belah. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan-Nya kepadamu tatkala kamu saling bermusuhan lalu Ia memadukan hatimu dengan rasa kasih sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi bersaudara. Ketika itu kamu berada di tepi jurang api, lalu Ia menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya supaya kamu mendapat petunjuk. (QS Ali Imran/ 3:102-103).

Hendaklah di antara kamu segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat benar dan melarang perbuatan mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Dan janganlah seperti mereka yang bercerai-berai dan berselisih paham sesudah menerima keterangan yang jelas. Mereka itulah yang mendapat azab yang berat. (QS Ali Imran/3:104-105).

Kamu adalah umat terbaik dilahirkan untuk segenap manusia, menyuruh orang berbuat benar dan melarang perbuatan mungkar serta beriman kepada Allah… (QS Ali Imran/3:110).

Berkat rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang yang bertawakal. (QS Ali Imran/3:159).

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS Al-Maidah/5:67).

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk. (QS An-Nahl/16:125).

Kami utus engkau semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta. Katakanlah, “Apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhan kamu Tuhan Yang Tunggal. Bersiapkah kamu tunduk kepada kehendak-Nya dalam Islam?” Tetapi bila mereka berpaling, katakanlah, “Aku hanya menyampaikan kepada kamu ajaran yang sama; aku tidak tahu, sudah dekatkah apa yang dijanjikan kepadamu atau masih jauh. Dia mengetahui apa yang dikatakan dengan terbuka  dan apa yang kamu rahasiakan dalam hatimu. Aku tidak tahu, barangkali itu cobaan bagi kamu dan kesenangan untuk sementara.” Katakanlah, “Tuhanku, berilah keputusan yang benar!” “Tuhan kami Maha Penyayang, tempat memohon pertolongan atas apa yang kamu lukiskan!” (QS Al-Anbiya`/21:107-112).

Jika kamu mendustakan Rasul, maka umat sebelum kamu pun juga telah mendustakan. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah. (QS Al-‘Ankabut/29:18).

Sungguh, dalam diri Rasulullah kaudapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan Allah, hari kemudian, dan banyak mengingat Allah. (QS 33:21).

Engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. (QS Al-Qalam/68:4). 

Resep Dakwah Buya Hamka

Dakwah itu membina, bukan menghina.

Dakwah itu habis berapa, bukan dapat berapa.

Dakwah itu menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari-cari dan menyebarkannya.

Dakwah itu argumentatif, bukan provokatif.

Dakwah itu saling islah, bukan saling salah.

Dakwah itu siap menghadapi musuh, bukan mencari musuh.

Dakwah itu mengobati, bukan melukai.

Dakwah itu biaya sendiri, bukan dibiayai.

Dakwah itu menasihati, bukan mencaci maki.

Dakwah itu menawasrkan solusi, bukan mengumbar janji.

Dakwah itu dengan cara Nabi, bukan dengan cara sendiri.

Dakwah itu kita mengatakan, “Mari bersama kami,” bukan “Kamu harus ikut kami.”

Dakwah itu mendidik, bukan membidik.

Dakwah itu mengajak, bukan mengejek.

Dakwah itu merangkul, bukan memukul.

Dakwah itu memanggil, bukan dipanggil.

Dakwah itu menyejukkan, bukan memojokkan.

Dakwah itu mengukuhkan, bukan meruntuhkan.

Dakwah itu mencerdaskan, bukan membodohkan.

Dakwah itu mencari teman, bukan mencari lawan.

Dakwah itu menguatkan, bukan saling melemahkan.

Dakwah itu mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan.

Dakwah itu menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan.

Dakwah itu melawan kesesatan, bukan mengotak atik kebenaran.

Dakwah itu menyatukan kekuatan, bukan memecah belah barisan.

Dakwah itu menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran.

Dakwah itu asyik dalam kebersamaan, bukan bangga dengan kesendirian.

Dakwah itu menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan.

Dakwah itu kompak dalam perbedaan, bukan rebut mengklaim kebenaran.

Dakwah itu berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan.

Dakwah itu  mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan.

Dakwah itu di masjid, di sekolah, di parlemen, di jalanan, bukan hanya di pengajian.

Dakwah itu mengajar, bukan menghajar.

Dakwah itu saling belajar, bukan saling bertengkar.

Dakwah itu ngajak bersabar, bukan ngajak mencakar.

Dakwah itu memberi senyum manis, bukan menjatuhkan vonis.

Dakwah itu bergerak cepat, bukan sibuk berdebat.

Dakwah itu pandai memikat, bukan mahir mengumpat.

Dakwah itu menghadapi masyarakat, bukan membelakangi masyarakat.

Dakwah itu berletih-letih menanggung problema umat, bukan meletihkan umat.

Dakwah itu memperbarui masyarakat, bukan membuat masyarakat baru.

Dakwah itu kita mengatakan, “Aku cinta kamu,” bukan “Aku benci kamu.”

One comment

  1. MasyaAllah. …Allahu Akbar
    Akan saya gunakan untuk referensi tema akhlak psikolog muslim ya Tadz.
    Selama ini sudah ada, tapi masih kurang manteb. 😊

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *